خداحافظی اجباری یکطرفه

برو به ادم بعدی زندگیت بگو:

من برای پ 100 بودم اون صفر

بگو  من همه کار براش کردم اون هیچی

بگو من برای همه لحظات بیکاریش بودم و اون نیود

بگو که دمدمی بود

بگو که ال بود

بل بود

بگو که تو هم اخر ادب بودی براش

بگو که نتونستی یک رابطه را لاقل با یک حس حداقل خنثی تموم کنی

بگ که داد زدی  سرش

بگو که تلفنو قط کردی بهش

بگو که نه خیانت کرد نه زیر ابی رفت نه پیچوند.. اما تو دقیقا همون رفتاری رو باهاش کردی که یکی به خاطر این چیزا با عشقش می کنه

.....

دیگه هر کاری دلت خواست با این وبلاگ یکطرفه بکن

روزگارت خوش

....

/ 0 نظر / 12 بازدید