قربون شکمت

قربون شکمت برم که سر آب کردنش دعواست!!!!عزیزم.. بابت خاطرات قشنگ دیشبت ممنونم...بابت اون غر زدن هام سر هنگ شدنم هم معذرت میخوام..

از صبح دارم فکر می کنم که امروز می بینمت یا نه؟؟ البته فردا که می بینمت..

راستی میای فردا بریم اون کلینیکتو سعادت اباد ..دستگاه اون دکتر رقیب را ببینیم چیه؟؟

پایه ای؟

/ 0 نظر / 10 بازدید