خاطرات دستگاه

انشای پ را نوشتم از تو نت

گفتم قبل به خواب رفتن

بگم که: عشقم نفسم... دوستت دارم..

بابت دستگاه هم ممنونم.

خاطره با هم بودنمون فراتر از تصوراتم بود

فداتتتتتتتتتتتتتتتت عشق من..

/ 0 نظر / 6 بازدید