توهمات من

منو باش دل به کی خوش کرده بودم

بهت اس دادم که تو مطبم

و  واقعا حس خونه رفتن ندارم

پ خونه مامانمه

ر زنگ زد که بیام دنبالت

اما گفتم شاید بشه دیدت و گفتم کار دارم و نیا و برو خونه

 و من موندم و خودم و یک دنیااااااااااااااااااااااااااااااااا فکر...میاد نمیاد میاد نمیاد؟

و فکر می کنم که نمیای

دارم فکر می کنم که:

که واقعا چقد از توقعات تو به جا بود و به حق

و چقدر از توجیهات من درست بود و قابل درک

شاید من انتخاب خوبی برای تو نبودم.

هر چه که بود

تو عاشق پر توقعی هستی

ده تا میدی اما حداقل 5 تا میخوای

یعنی 50 درصد..

نمیدونم شاید حق با تو بود

شاید منم تو رابطه م با علی باید همون موقع قطع می کردم

اما من علی رو بخاطر اینهمه کوتاهی گذاشتن هاش که واقعا به عمد بود ترک نکردم

شیطونه میگه

اثر همون دعاهاست

که الهه برات گرفته

که بشی فقط برای خودش.

برات  ارزوی خوشبختی میخوام

و همچنان دوستت دارم

اومدی که برام 100 بشی

هه هه اومدی برام 100 بشی

100 شدی

اما تحمل 100 موندن را نداشتی

مواظب خودت باش

....

/ 0 نظر / 4 بازدید