در انتهای روز سوم

در انتهای روز سوم فهمیدم که عشق ما و کیفیتش میتونه دستخوش هر نوع تلاطمی بشه

می تونه  اینطوری القا بشه که من نیازی به  شنیدن صدای تو ندارم چون دورم پره و با دوستام هستم و خونه فامیل رضام و ...!!

اره دارم غر می زنم باز

............تاربتبلیتبلرسیتربلستیرلت

ارذسئارستیارلسدرذ سدرذ

ارذساترلذسارذسئدذرساترساذراسرذاسذئنتا

نتلسنلرلغبلئسدذرذرتنتیذزریاذلر

اینا غر بود عزیزم

تو جدی نگیر

برات دعا می کنم خیلیییییییییی زود به روحیه 100 برسی

فقط میدونم داری خیلی بیشتر از اونی که لازمشه به خودت فشار میاری

دوستت دارم زیادتر از اونی که به زبون میارم..برعکس توووووووووو که اون حدیییییییییییییی که میگی دوسم نداریقلب

نفس.. مواظب خودت باش

 

/ 0 نظر / 11 بازدید