دق دارم.....غصه رفتنت رو گرفتم...

نمیدونم باید چیکار کنم ...خودمو این چند روزه چطور سرگرم کنم؟.....نمی گی تنها می مونم لامصب ؟...

دلتنگتم... ایشالا به سلامت بری و به سفر برگردی...

زبونم قفل شده.... دیگه حال حرف زدنم ندارم...