میبینم که این اپدیت لعنتی را عوض نکردی

میبینم که اصلاااااااااا برات مهم نبوده کههههههههه اپ کنی

می بینم که اونقدری که اون  موضوع اون اپدیت مهم بوده و فرتی رفتییییییی مطلب گذاشتی اومدنم پیشت و بودن تا صبح کنارت و دومین صبحانه زندگی دوتایی مون را اپدیت نکردییییییی

می بینم کههههههه  نمی بینییییییییییی

غرر غررر غررر..چیه؟؟ دارم غر می زنم خوب!!!

خیلییییییییییییییییییییییییی میخوامت عوضیییییییییییییییییییییی