الهه ات باشم...

هوس کرده ام
                 باران باشم
 
بلغزم بر گردنت، دستانت
  نم نم، شبنم بشوم بر گونه هایت

 هوس کرده ام
          برگِ خشک
نباشم
               لگدمال شده ی پاهایت

 هوس کرده ام
  پرنده ای باشم
  که پرهایش به هم چسبیده
         فرورفته در عسلِ چشمانت
  ...
      هوس کرده
ام
           الهه باشم
                          الهه ات باشم...