طپش قلب دارم وقتی که به تو فکر می

طپش قلب دارم وقتی که لبات رو لبامه

طپش قلب دارم وقتی که دستات تو دستامه

طپش قلب دارم وقتی که اسممو صدا میکنی..

طپش قلب دارم وقتی که به چشمان خیره میشی

میترسم

میترسم از روزی که این طپش را ازدست بدم

میترسم مرتضی

میترسم