کنارم بخواب و به دورم بتاب و

از این لب بنوش و چو تشنه که آب و

گل آتشی تو حرارت منم من

که دیوانه ی بی قرارت منم من