یه بار گفتی رو حرفت حرف نزنم ...

 

به احترام عشقمون هر چی تو بگی عزیزم... مرسی که میخوای بهم کمک کنی

 

عاشقتممم