چقدر دوست داشتن تو شیرینه

تو رنگ چشمات به دل می شینه

 

 

این آهنگ از صب تو سرم مرتب تکرار میشه

محض ثبت تو بایگانی:

میخوامت