........

دلم تورو میخواد

بدون اینکه ذره ای ازم دلگیر باشی

دلم تورو میخواد برای همیشه

ترس از دست دادنت همش تو وجودمه

توروخدا

یک تضمینی بده که میمونی  پیشم

تا همیشه.

.....