چرا منٍ لعنتی نمیتونم آرومت کنم؟؟؟؟

دیدن ناراحتیت عذاب آوره