امروز با همیم و من منتظرم تا بیای

دوستت دارم و بیشتر ازین نمی رسم چیزی بگم

لحظه به لحظه های دیدارمون را انتظار می کشم

عشق من

میخوامت