باران بهانه است...
شانه به شانه ی تو راه رفتن را دوست دارم