عزیزم شرمنده که باید 5 میلیون رو بدی...باختن گریه نداره.... شماره حساب رواس می کنم برات....

بوووس بوووس..

ایشالا خیلی زود جبران بشه برات فدات شم ...پسورد هم میدونی که چیه :)))