از آخر این هفته  29/6  به بعد بهترین لحظه ها و شادی ها رو از ته قلبم آرزو می کنم....

صدقه هم کنار گذاشتم که به خیر بگذره همه لحظه لحظه های مراسم ت

 یا علی مدد..